Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2017 рік

20.09.2017

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 12.09.2017 року №45

м. Київ

 

Про затвердження Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів

 

         Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України

 

         ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

         1. Затвердити Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів (додається).

         2. Доручити керівникам робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України організувати створення при управліннях виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України спеціальних комісій з питань вирішення спорів та направити до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України пропозиції про затвердження персонального складу відповідних комісій.

         3. Ця постанова набирає чинності з моменту прийняття.

 

Голова правління                                                                                    В. Саєнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

від 12.09.2017 року №45

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України

з питань вирішення спорів

 

1.    Загальні положення

 

         1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і визначає завдання, функції, повноваження, порядок формування і діяльності спеціальної комісії Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів (далі – Комісія Фонду) та відповідних комісій при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі разом - комісії).

         1.2. Комісія Фонду є постійно діючим органом, до складу якого на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

         На тих самих засадах при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - виконавча дирекція Фонду) створюються такі самі комісії із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

         1.3. У своїй діяльності комісії керується Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них.

         1.4. Комісії здійснюють свою діяльність на принципах:

         законності;

         незалежності;

         неупередженості;

         рівності сторін спору;

         змагальності сторін та свободи в поданні ними доказів.        

 

2. Порядок створення комісій

 

         2.1. До складу Комісії Фонду входять по три  представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

         До складу комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду входять по два представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

         2.2.  Порядок делегування представників до відповідних комісій, персональний склад представників визначається кожною представницькою стороною самостійно.

         2.3.  Персональний склад комісій затверджується правлінням Фонду соціального страхування України за спільним поданням трьох представницьких сторін.

 

3. Завдання та компетенція комісій, організація їх роботи

 

         3.1. Основним завданням комісій є вирішення по суті спорів, що виникають із правовідносин, урегульованих Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

         3.2. Комісії вирішують спори, які виникли між сторонами (застрахованими особами, страхувальниками, страховиком) щодо:

         сум страхових внесків,

         призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;     

         обчислення страхового стажу;

         розміру шкоди та права на її відшкодування;

         призначення страхових виплат та надання соціальних послуг за соціальним страхування від нещасного випадку;

         інших питань.

         Комісії не мають повноважень на вирішення спорів з питань, що належать до компетенції органів державного контролю та нагляду.

         3.3. Основною формою роботи комісій є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого графіку, але як правило, не рідше одного разу на місяць.

         3.4. Засідання комісій є правомочним, якщо на них присутні не менше двох третин її загального складу.

         3.5. Члени комісій беруть участь у їх засіданнях особисто і не мають права передавати свої повноваження іншим особам, у тому числі іншим членам комісії.

         3.6. На першому засіданні, яке повинно відбутися протягом двох місяців з дня затвердження складу відповідної комісії, відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії. Голова комісії здійснює загальне керівництво її роботою, головує на засіданнях комісії.

         За відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

 

4. Порядок розгляду спору

 

         4.1. Спір між сторонами розглядається за письмовою заявою зацікавленої сторони.

         4.2. При підготовці до розгляду спору та при його безпосередньому розгляді комісія має право вимагати від сторін надання обгрунтованих письмових чи усних пояснень щодо спірних питань, витребовувати у відповідних робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України інформацію чи документи, необхідні для об’єктивного розгляду спору.

         4.3. Спір розглядається комісією в присутності сторін спору, або їх представників. За відсутності сторін (сторони) без поважних причин, при наявності достатніх даних (документів, інформацій, письмових пояснень тощо) для вирішення спору, рішення комісією може бути прийняте за відсутності сторін (сторони).

         4.4. Комісія зобов’язана об’єктивно та всебічно розглянути спірне питання і постановити вмотивоване рішення по суті спору. Якщо розгляд спору не входить до компетенції комісії – постановити рішення, яким залишити спір без розгляду. За наявності підстав, доручити відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду направити письмову заяву сторони спору до уповноваженого державного органу, до компетенції якого належить вирішення даного питання.

         4.5. Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним. Якщо член комісії, присутній на засіданні, не згоден з рішенням комісії, він має право письмово викласти окрему думку, що додається до відповідного рішення комісії.

         4.6. Рішення комісії підписується головою комісії, або особою, що виконує його обов’язки.

         4.7. Комісія може прийняти рішення про припинення розгляду спору, якщо до моменту постановлення рішення по суті спору сторони досягли письмової угоди про врегулювання спору.

         4.8. Рішення комісії протягом трьох робочих днів з дня його постановлення надсилається сторонам спору.

 

5. Обов’язковість виконання рішень комісій, порядок їх оскарження

 

         5.1. Рішення комісії є обов’язковим для виконання сторонами спору.

         5.2. Рішення комісії при робочому органі Фонду може бути оскаржено до комісії Фонду соціального страхування України, а рішення останньої – до правління Фонду. Рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.

         5.3. Виконавчою дирекцією Фонду або відповідними робочими органами виконавчої дирекції Фонду забезпечується ведення та оформлення протоколу засідання відповідної комісії.

 

 

Директор департаменту

юридичної роботи                                                                      Ф. Тимченко

 

(внесено зміни постановою правління Фонду від 14.12.2017 №67)

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України