Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ТзОВ "БРВ-Україна" (м. Нововолинськ Волинської області)

05.12.2017

Історія підприємства: підприємство ТзОВ “БРВ - Україна” засноване в травні 2002 року та діє на підставі Статуту товариства з обмеженою відповідальністю. Форма власності - приватна.

До складу виробництва входять наступні виробничі дільниці та склади:

- цех №1 (порізка та каширування плити, виготовлення плити з потовщенням, фрезування плити та обклейка її крайкою, облицювання крайок, свердління деталей та пакування);

- цех №2 (виготовлення фасадів з використанням планки МДФ);

- цех №3 (виготовлення фасадів з плити МДФ);

- склад сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та фурнітури;

- склад готової продукції.

Підприємство виготовляє корпусні меблі різного функціонального призначення.

Виробництво підприємства забезпечено технічною та нормативною документацією, оснащено необхідним обладнанням, устаткуванням та інструментом, засобами вимірювальної техніки, які забезпечують необхідну якість та безпечність продукції відповідно до вимог технічної та нормативної документації. Технологічне обладнання та устаткування обслуговують кваліфіковані фахівці.

При виготовленні меблів застосовуються сучасні якісні сировина, матеріали, комплектувальні вироби та фурнітура, які мають дозвіл МОЗ України для застосування у виробництві меблів.

За період існування на підприємстві проведена реконструкція виробництва шляхом придбання нового та модернізації діючого технологічного обладнання, запроваджуються прогресивні технології для економії енергоресурсів, покращення екологічних показників, зниження собівартості продукції і підвищення її рентабельності. Під час реконструкції були створені нові робочі місця. На підприємстві освоюються нові конкурентноспроможні види продукції, постійно підвищується рівень кваліфікації робітників, продуктивність праці, якість продукції.

ТзОВ «БРВ-Україна» отримало дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки і дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Об'єктами підвищеної небезпеки на підприємстві є: технологічне устаткування деревообробної промисловості, технологічне електрообладнання понад 1000 В, водогрійні котли, технологічні транспортні засоби, посудини, що працюють під тиском, електрообладнання і електроустановки.

Штат підприємства налічує як основні виробничі підрозділи, так і технічні служби. Крім того, у штаті підприємства створена служба охорони праці, яка працює відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці і керується у своїй роботі законодавством України про охорону праці, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці. Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо директору підприємства.

З метою забезпечення здорових, безпечних та високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці на підприємстві забезпечується вирішення таких основних завдань:

1)           професійний добір працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з урахуванням стану здоров´я та психофізіологічних показників. Відповідальність за проведення цих заходів покладена на службу відділу кадрів. Служба спільно з представниками Нововолинської ЦМЛ та службою охорони праці підприємства організує проведення медичних оглядів та психофізіологічної експертизи;

2)           навчання з охорони праці. Відповідальність за своєчасність проведення навчання з питань охорони праці покладається на керівників структурних підрозділів, а організація навчання – на службу охорони праці. Участь в організації та проведенні навчання беруть: служба охорони праці, служба головного інженера та виробнича служба, профспілкова організація;

3)           безпека обладнання забезпечується шляхом приведення його у відповідність до вимог стандартів безпеки праці (ССБП) та вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, випробувань, удосконалення систем огороджувальних та запобіжних заходів. Відповідальність за організацію цієї роботи покладена на службу головного інженера. Відповідальність за безпечну експлуатацію обладнання покладається на керівників структурних підрозділів;

4)           безпека виробничих процесів забезпечується за рахунок відображення вимог безпеки праці у технологічних документах. Відповідальність за проведення цієї роботи покладена на службу головного технолога;

5)           безпека будівель та споруд забезпечується завдяки своєчасному проведенню оглядів, ремонтів та реконструкцій. Відповідальною за організацію цієї роботи є служба головного інженера, що здійснює технічний нагляд за станом будівель та споруд спільно із службою охорони праці. Відповідальність за безпечну експлуатацію будівель та споруд покладається на керівників структурних підрозділів та інженера-будівельника. Проектна документація на будівництво та реконструкцію будівель і споруд проходить експертизу на її відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки;

6)           забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці досягається за рахунок систематичного контролю стану виробничого середовища, загазованості, запиленості повітря робочої зони, рівнів шуму, освітлення, температурного режиму, ефективності роботи вентиляційних установок, їх своєчасного ремонту і чистки, проведення атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Відповідальним за проведення цієї роботи є керівник структурного підрозділу. Участь в організації роботи беруть служба охорони праці, служба головного інженера, санітарно-промислова лабораторія (за домовленістю);

7)           наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) забезпечується відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для даної галузі. Відповідальність за забезпечення працівників ЗІЗ покладається на керівників структурних підрозділів. Участь в організації цієї роботи бере служба матеріально - технічного забезпечення;

8)           оптимальні режими праці та відпочинку забезпечуються шляхом додержання режиму праці та відпочинку. Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів. Участь в організації роботи бере служба охорони праці;

9)           лікувально-профілактичне обслуговування працюючих забезпечується за рахунок проведення періодичних медичних оглядів та проведення оздоровчих і профілактичних заходів. Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів спільно з медичною установою охорони здоров'я та службою охорони праці;

10)         санітарно-побутове обслуговування забезпечується через обладнання та належне утримання гардеробних, душових приміщень, туалетів, умивальників тощо. Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів. Участь у її організації беруть служби матеріально-технічного забезпечення і завідуючий господарством.

На підприємстві на загальних зборах трудового колективу обрано раду трудового колективу і уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, яка бере активну участь в реалізації системи управління охороною праці.

Функціонування СУОП на підприємстві забезпечується завдяки наступним заходам:

- створені відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- розроблені посадові інструкції, в яких передбачено обов'язки, права та відповідальність за порушення вимог охорони праці;

- розроблені за участю ради трудового колективу та реалізовуються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджуються прогресивні технології;

- забезпечується усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, забезпечується виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків;

- проводяться інструктажі з питань охорони праці, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Щорічне навчання та перевірка знань працівників, що працюють на роботах підвищеної небезпеки на підприємстві;

- проводяться атестації робочих місць, за їх підсумками вживаються заходи щодо усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

- розроблені та затверджені положення, інструкції з охорони праці, інші нормативні акти з питань охорони праці, які встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях згідно з вимогами нормативних актів по охороні праці, безкоштовно забезпечують працівників нормативними актами про охорону праці;

- здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, використання ЗІЗ, виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

- всі керівники структурних підрозділів пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та отримали відповідні посвідчення;

- проводиться професійний добір та періодичні медичні огляди працівників;

- проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, як при прийнятті на роботу, так і в процесі трудової діяльності.

Систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров'я працівників від негативних виробничих факторів та звести до мінімуму ризики настання нещасних випадків та професійних захворювань.

 

До відома:

Юридична адреса: вул. Луцька, 15, м. Нововолинськ, Волинська область, Україна 45400.

Телефон: +38 (03344) 4-67-58

Факс: +38 (03344) 4-67-61

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України