Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2018 рік

05.11.2018

                                                              

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 23.10.2018 року №24

м. Київ

 

Про деякі питання діяльності Громадської ради

Фонду соціального страхування України

 

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», пунктів 2, 16 Порядку утворення та діяльності Громадської ради Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 555 «Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування», правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодити Положення про Громадську раду Фонду соціального страхування України, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України:

забезпечувати приміщенням для проведення засідань Громадської ради Фонду;

надати у разі потреби службове приміщення для голови Громадської ради Фонду, забезпечити його засобами зв’язку (телефон, електронна адреса, доступ до мережі Інтернет), комп’ютером та принтером.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обовязки директора виконавчої дирекції Фонду Нестерова С.В.

 

 

 

Голова правління                                                                              В. Саєнко

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Постанова правління Фонду соціального страхування України

23.10.2018 №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду Фонду соціального
страхування України

 

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада Фонду соціального страхування України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним органом, утвореним з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), сприяння виконанню Фондом статутних завдань і цільового використання його коштів.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів, а також Положенням про Громадську раду та регламентом її роботи.

1.3. Положення про Громадську раду, зміни до нього розробляються виконавчою дирекцією Фонду спільно з Громадською радою, погоджуються з правлінням Фонду та схвалюються на її засіданні.

1.4. Регламент роботи Громадської ради, зміни до нього затверджуються рішенням Громадської ради.

 

ІІ. Основні завдання та повноваження

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. Сприяння реалізації застрахованими особами своїх прав у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

2.1.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Фонду.

2.1.3. Сприяння розгляду Фондом пропозицій громадськості під час реалізації завдань загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2.1.4. Сприяння виконанню Фондом статутних завдань і цільовому використанню його коштів.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Розглядає щорічний звіт виконавчої дирекції Фонду про її роботу, виконання статутних завдань, використання страхових коштів після схвалення його правлінням Фонду.

2.2.2. Збирає, узагальнює та подає Фонду пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо удосконалення роботи Фонду, виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

2.2.3. Здійснює громадський контроль за розглядом Фондом пропозицій громадськості.

2.2.4. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Фонду та в інший спосіб.

2.2.5. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сфері соціального страхування.

2.3. Громадська рада має право:

2.3.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи).

2.3.2. Залучати до роботи Громадської ради представників експертних та наукових організацій, підприємств, установ, організацій, працівників виконавчої дирекції Фонду (за згодою їх керівників).

2.3.3. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Фонду.

2.3.4. Організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань у сфері соціального страхування.

2.3.5. Отримувати в установленому порядку від Фонду інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності.

2.3.6. Отримувати від Фонду проекти постанов правління Фонду з питань матеріального забезпечення, страхових виплат і соціальних послуг.

2.3.7. Подавати Фонду пропозиції до проектів постанов правління Фонду.

2.3.8. Рекомендувати правлінню Фонду перелік питань для включення їх до проекту плану роботи правління Фонду.

2.3.9. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до повноважень Громадської ради.

2.3.10. Запрошувати на засідання Громадської ради та інші заходи голову та членів правління Фонду, директора виконавчої дирекції Фонду, його заступників.

2.4. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Фондом.

2.5. Рішення Фонду, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, доводиться до членів  Громадської ради та громадськості не пізніше 10 робочих днів після його прийняття шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб–сайті Фонду або в інший прийнятний спосіб.

2.6. Громадська рада Фонду має бланк із своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон), який затверджується її рішенням.

 

ІІІ. Формування Громадської ради

3.1. До складу Громадської ради входять представники громадських об’єднань, що підтвердили в установленому законом порядку всеукраїнський статус і в установчих документах яких передбачено здійснення захисту прав і інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві, а також представники всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, легалізованих відповідно до законодавства (далі – інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

3.4. Кількісний склад Громадської ради складає 21 особу. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.5. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

3.6. Члени Громадської ради працюють на громадських засадах і не можуть бути одночасно посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції Фонду або її робочих органів.

3.7. Для формування складу Громадської ради виконавча дирекція Фонду утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів (далі – ініціативна група) за участю інститутів громадянського суспільства.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради  утворюється не пізніше ніж за 60 днів до закінчення повноважень її діючого складу.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої Громадської ради та виконавчої дирекції Фонду.

3.8. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавча дирекція Фонду в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, адресу електронної пошти і номер телефону відповідальної особи.

3.9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене підписом керівника, скріпленим печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (для всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців);

копії документів, що підтверджують всеукраїнський статус, та установчих документів, що підтверджують повноваження на здійснення захисту прав та інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві (для громадських об’єднань).

3.10. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце і час проведення установчих зборів, про що виконавча дирекція Фонду не пізніше ніж за три календарні дні до проведення установчих зборів повідомляє на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

3.11. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

3.12. Склад Громадської ради затверджується протоколом установчих зборів.

3.13. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

 

ІV. Права та обовязки членів Громадської ради

4.1. Члени Громадської ради мають право:

4.1.1. Вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що належать до повноважень Громадської ради.

4.1.2. Вносити пропозиції до проекту порядку денного засідання Громадської ради.

4.1.3. Брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради, постійних та тимчасових комісій, робочих груп, членами яких вони є.

4.1.4. Інформувати Громадську раду про свою діяльність.

4.1.5. Обирати та бути обраними до постійних та тимчасових комісій, робочих груп.

4.1.6. Бути присутніми на засіданні інших постійних та тимчасових комісій, робочих груп Громадської ради, висловлювати свою думку з правом дорадчого голосу.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані:

4.2.1. Брати особисту участь у засіданнях Громадської ради, постійних та тимчасових комісій, робочих груп, членами яких вони є.

4.2.2. Виконувати представницькі функції Громадської ради виключно за  наявності таких повноважень  (рішення Громадської ради, доручення голови Громадської ради).

4.2.3. Повідомляти Громадську раду про отриману інформацію, що належить до повноважень Громадської ради.

 

V. Припинення членства в Громадській раді

та дострокове припинення діяльності Громадської ради

5.1. Членство у Громадській раді може бути достроково припинено на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.1.1. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль) або блокування її роботи.

5.1.2. Прийняття рішення керівним органом інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді.

5.1.3. Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради.

5.1.4. Втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу, що підтверджується даними Реєстру громадських об’єднань.

5.1.5. Неможливості члена  Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

5.1.6. Подання членом Громадської ради відповідної заяви.

5.2. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

5.2.1. Коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів.

5.2.2. Невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи.

5.2.3. Прийняття відповідного рішення на її засіданні.

5.2.4. Реорганізації або ліквідації Фонду.

 

VІ. Організація діяльності Громадської ради

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради, у разі потреби, можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або за пропозицією однієї третини від загальної кількості її членів.

6.2. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини загального складу її членів. У разі  неможливості розпочати роботу Громадської ради з причини відсутності кворуму, засідання переноситься, про що повідомляється на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

6.3. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь голова та члени правління Фонду, директор виконавчої дирекції Фонду або його заступники.

6.4. Рішення Громадської ради, постійних і тимчасових комісій, робочих груп приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

6.5. Рішення Громадської ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар Громадської ради. Протокол засідання Громадської ради протягом 5 робочих днів надсилається виконавчій дирекції Фонду для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду.

6.6. Громадська рада інформує в обов’язковому порядку Фонд та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Фонду та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.

6.7. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

6.8. Голова Громадської ради:

6.8.1. Організовує діяльність Громадської ради.

6.8.2. Скликає та організовує підготовку і проведення її засідань.

6.8.3. Підписує документи від імені Громадської ради.

6.8.4. Звітує про роботу Громадської ради.

6.8.5. Представляє Громадську раду у відносинах з Фондом, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

6.8.6. Бере участь у засіданнях правління Фонду.

6.9. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, а також за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри не менш як двома третинами загального складу Громадської ради або у разі припинення членства в Громадській раді).

6.10. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

6.11. Заступник голови Громадської ради:

6.11.1. Забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Громадської ради.

6.11.2. Здійснює організаційно-методичну підтримку роботи постійних та тимчасових комісій, робочих груп Громадської ради.

6.11.3. Здійснює контроль виконання плану роботи Громадської ради в межах повноважень.

6.11.4. Розглядає за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до його повноважень.

6.11.5. Організовує вивчення та дослідження громадської думки.

6.11.6. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань Громадською радою.

6.11.7.  Виконує функції голови у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків з поважних причин за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради.

6.12. Функції секретаря Громадської ради виконує обраний представник Громадської ради чи працівник виконавчої дирекції Фонду за згодою керівника виконавчої дирекції Фонду.

Секретар відповідно до покладених на нього завдань:

6.12.1. Забезпечує підготовку проекту порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів.

6.12.2. Забезпечує ведення протоколу засідання Громадської ради.

6.12.3. Забезпечує своєчасну підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Громадської ради.

6.12.4. Забезпечує інформування громадськості про діяльність Громадської ради.

6.12.5. Забезпечує ведення діловодства у Громадській раді.

6.12.6. Виконує інші доручення голови Громадської ради.

 

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради

7.1. Забезпечення діяльності Громадської ради (надання приміщення для проведення засідань, створення відповідних умов роботи, забезпечення засобами зв’язку) здійснює виконавча дирекція Фонду у порядку, визначеному його правлінням.

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України