Головна » Діяльність Фонду » Профілактика виробничого травматизму » Перелік базових підприємств з охорони праці

З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у ТОВ "Українсько-британське спільне підприємство АЗМОЛ-Брітіш Петрокемікалс" (м. Бердянськ Запорізької області)

20.03.2019

1. Загальні відомості про підприємство.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-британське спільне підприємство АЗМОЛ-Брітіш Петрокемікалс» (далі - ТОВ «СП Азмол-БіПі») це промислове нафтохімічне підприємство з виробництва олив, мастил і різних мастило-охолоджувальних рідин.

Основний вид економічної діяльності – виробництво продуктів нафтоперероблення, КВЕД – 19.20.

Інші види діяльності: КВЕД 22.22 - виробництво тари з пластмас, КВЕД 25.91 - виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів, КВЕД 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, КВЕД 71.20 - технічні випробування та дослідження, КВЕД 38.12 - збирання небезпечних відходів.

Штатна чисельність працівників ТОВ «СП Азмол -БіПі» - 204 особи.

До складу ТОВ «СП Азмол-БіПі» входять основні виробничі підрозділи: дільниця виготовлення олив та мастил, дільниця зливу-розливу, ремонтно-механічна дільниця.

 

2. Основні принципи роботи підприємства щодо політики у сфері охорони праці.

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» робота з охорони праці в ТОВ «СП Азмол-БіПі» спрямована на:

- створення та підтримання безпечних і здорових умов праці, підвищення культури виробництва;

- попередження випадків виробничого травматизму і професійних захворювань;

- забезпечення пріоритету життя та здоров'я працівників у процесі виробничої діяльності;

- інформування працівників про існуючі умови праці, їх зміни, передбачені пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

- забезпечення безперервності і ефективності функціонування системи управління охороною праці;

- здійснення постійного контролю умов праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- забезпечення своєчасного проведення санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та медичних оглядів працівників.

У ТОВ «СП Азмол-БіПі» функціонує система управління охороною праці (далі - СУОП) відповідно до розробленого Положення про систему управління охороною праці, яким передбачено:

- створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів;

- проведення профілактичної роботи з охорони праці;

- реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності;

- навчання безпечним методам роботи;

- організацію контролю за рівнем безпеки виробництва, дотриманням працівниками технологічних норм, правил експлуатації технічних засобів виробництва;

- забезпечення належного утримання засобів виробництва;

- застосування дисциплінарних, адміністративних та інших заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників та спеціалістів щодо забезпечення безпеки праці, а працівників - по дотриманню вимог з охорони праці на робочих місцях.

В основі ефективного функціонування СУОП лежить високий рівень трудової дисципліни, зацікавленість керівництва підприємства і працівників в підвищенні безпеки виробництва та поліпшенні умов праці.

Правове та нормативне регулювання охорони праці здійснюється на основі Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці», постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, обов’язкових до виконання.

 

3. Планування та фінансування заходів з охорони праці.

Щорічно в ТОВ «СП Азмол-БіПі» розробляються перспективні та поточні планові заходи з охорони праці, які направлені на:

- поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та попередження випадків виробничого травматизму і профзахворюваності;

- приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативних актів про охорону праці за рахунок реконструкції, капітального ремонту, заміни обладнання, зменшення кількості працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

У колективному договорі передбачено забезпечення гарантій працівникам у сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, а також визначено джерела та мінімальні обсяги фінансування заходів з охорони праці.

Організаційно-методичну роботу щодо складання поточних, річних та квартальних планів здійснює служба охорони праці.

Фінансування заходів з охорони праці здійснюється за рахунок підприємства, у розмірі не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. Забезпечене виконання запланованих заходів з охорони праці, фінансується закупівля необхідних засобів індивідуального захисту та догляд за ними, проведення навчання з питань охорони праці, медичних оглядів, покращення санітарно-побутових умов, інші заходи. Як наслідок, фактичні витрати на охорону праці перевищують встановлений законодавством мінімальний розмір.

У 2018 році витрати на охорону праці склали 1,65% від фонду оплати праці за попередній рік. У 2017 році витрати на охорону праці складали 2,1% від фонду оплати праці за 2016 рік.

 

4. Права, обов’язки і відповідальність керівників служб та підрозділів, а також працівників підприємства (наявність інформації щодо цього у посадових інструкціях спеціалістів та інструкціях з охорони праці).

На виконання Закону України «Про охорону праці», з метою створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, керівником ТОВ «СП Азмол-БіПі» призначені посадові особи, які вирішують конкретні питання охорони праці, затверджені інструкції про їх права, обов'язки та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також запроваджений контроль за їх додержанням.

Положення про СУОП містить розділ «Обов’язки посадових осіб та працівників з питань охорони праці», в якому визначені обов’язки з питань охорони праці керівників, спеціалістів та інших працівників. На кожного працюючого покладені обов’язки щодо створення безпечних умов праці на робочих місцях у виробничих дільницях.

Ефективність функціонування СУОП досягається шляхом безумовного виконання всіма учасниками процесу виробництва своїх обов’язків.

Складені та затверджені переліки професій, посад і видів робіт, на які розроблені інструкції з охорони праці та посадові інструкції, де визначені права, обов’язки та відповідальність кожного працівника.

Крім того, на підприємстві в кожну інструкцію з охорони праці внесені вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці»: «Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці». Кожен працівник підприємства повинен дотримуватись виробничої дисципліни, правил, норм та інструкції з охорони праці в рамках покладених на нього обов’язків і відповідальності, регламентованої відповідними інструкціями.

У колективному договорі обумовлені зобов’язання сторін з питань охорони праці та відповідальність за їх порушення.

 

5. Служба охорони праці.

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям, усунення загроз здоров’ю працівників, викликаних умовами праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба охорони праці.

Службу охорони праці очолює інженер з охорони праці, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідальними за стан охорони праці в структурних підрозділах ТОВ «СП Азмол-БіПі» наказом по підприємству призначені керівники та спеціалісти, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та забезпечують дотримання працівниками вимог законодавства про охорону праці.

Інженер з охорони праці забезпечує оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці на підприємстві, а саме:

- спільно з керівниками структурних підрозділів та уповноваженими представниками найманих працівників розробляє Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі;

- розробляє перспективні та поточні плани роботи служби охорони праці та графіки перевірок стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства;

- бере участь у розробленні положень, інструкцій з охорони праці, технологічних регламентів та інших документів з питань безпеки виробництва;

- організовує забезпечення працівників правилами, стандартами, положеннями, інструкціями та іншою документацією з безпеки праці;

- організовує навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці;

- проводить вступний інструктаж з питань охорони праці;

- здійснює обстеження стану охорони праці та видає обов’язкові для виконання приписи по усуненню виявлених порушень;

- здійснює контроль за забезпеченням працівників засобами індивідуального і колективного захисту та виконує інші функції з питань охорони праці.

 

6. Комісії та громадські органи.

З метою забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці та здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства з охорони праці в ТОВ «СП Азмол-БіПі» діє первинна профспілкова організація. Виборні представники профспілкової організації здійснюють громадський контроль за додержанням вимог законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно–побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Для контролю з боку адміністрації і профспілкового комітету за станом умов та охорони праці на робочих місцях і виробничих дільницях, а також додержання посадовими особами і працівниками вимог законодавства про працю, нормативних документів, за рішенням трудового колективу створено комісію з питань охорони праці та затверджено положення про неї.

Наказами по підприємству і по підрозділам призначені пожежно-технічні комісії.

Питання стану охорони праці розглядаються на спільних нарадах та оперативних засіданнях.

 

7. Внутрішні нормативні акти з охорони праці.

На виконання вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «СП Азмол-БіПі» відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці розроблені і затверджені положення, інструкції, що діють в межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт.

Основні внутрішні нормативні акти з охорони праці:

- Положення про систему управління охороною праці;

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- Положення про службу охорони праці ТОВ «СП Азмол-БіПі»;

- Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

- інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Внутрішні нормативні акти з охорони праці розроблені, затверджені та передані в структурні підрозділи для використання в роботі, видачі працівникам під час первинного інструктажу з питань охорони праці або розміщення на робочих місцях.

Комплекти інструкцій з охорони праці та затверджені їх переліки наявні у керівників підрозділів.

 

8. Медичні огляди працівників.

Значна увага у ТОВ «СП Азмол-БіПі» приділяється питанням профілактики захворюваності працівників. З метою активного, динамічного спостереження за станом здоров'я працівників щорічно здійснюється медичне обстеження всіх працюючих.

Під час укладання трудового договору працівника інформують під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Попередні і періодичні медичні огляди, а також щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року проводяться відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246.

Щорічно на підприємстві складається «Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду» та поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, укладаються договори із закладами охорони здоров’я.

На підприємстві проводиться аналіз заключних актів, складених за результатами медичних оглядів та виконуються рекомендовані комісією лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні та оздоровчі заходи, а також заходи з попередження професійних та загальних захворювань.

 

9. Навчання з питань охорони праці та система інструктажів з охорони праці.

У ТОВ «СП Азмол-БіПі» навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та розробленого на підставі нього Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «СП Азмол-БіПі».

Вступний інструктаж працівникам проводить інженер з охорони праці, інструктажі на робочих місцях (первинний, повторний, цільовий та позаплановий) проводять керівники структурних підрозділів. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Стажування на робочому місці проходять новоприйняті працівники після проходження первинного інструктажу на робочому місці, до початку самостійної роботи, під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників. Допуск до стажування оформлюється наказом по підприємству. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище і ініціали працівника, відповідального за проведення стажування.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, а також тривалість стажування визначені в наказі підприємства відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці. Тривалість стажування залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. Стажування проводиться на робочих місцях. Після закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом керівника підприємства працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, або там, де є потреба в професійному доборі, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Перед перевіркою знань з питань охорони праці для працівників проводиться навчання: лекції, консультації. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом по підприємству створено постійно діючу комісію, до складу якої входить представник профспілки та посадові особи, що пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Перевірка знань працівників проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання вимог яких входить до функціональних обов’язків.

Службою охорони праці формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит у вигляді усного опитування. Результати перевірки знань оформлюються протоколом. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці, електробезпеки, технології робіт, спеціальних правил та пожежної безпеки заносяться до посвідчення працівника.

 

10. Поточні перевірки, огляди окремих підрозділів і організації в цілому (3-ступенева система контролю, внутрішній аудит, контроль з боку служби охорони праці тощо).

Система управління охороною праці ТОВ «СП Азмол-БіПі» передбачає здійснення оперативного, відомчого, громадського контролю та державного нагляду за станом охорони праці.

Головною метою контролю є своєчасне виявлення на стадії проектування, будівництва та в ході експлуатації засобів виробництва відхилень від вимог стандартів, нормативних актів з охорони праці, а також перевірка виконання посадовими особами і працівниками покладених обов'язків з охорони праці.

На підставі виявлених причин відхилень від норм і вимог охорони праці приймаються відповідні рішення та розробляються заходи, спрямовані на їх усунення.

Загальне керівництво і координацію діяльності в системі контролю здійснює служба охорони праці, яка узагальнює і систематизує в цілому по підприємству результати всіх видів контролю, готуючи зведену інформацію про стан охорони праці.

Відповідно до затвердженого графіка проведення обстеження виробничих об’єктів здійснюються поточні перевірки, огляди робочих місць та окремих підрозділів. Спеціаліст з охорони праці видає обов’язкові для виконання приписи.

Безпосередні керівники робіт здійснюють щоденний оперативний контроль та перевіряють організацію робочих місць, справність механізмів та інструментів, стан території, наявність огороджень, освітленість, справність вентиляції та інших засобів захисту, наявність та відповідність засобів індивідуального захисту, наявність інструкцій з охорони праці та знаків безпеки, відповідність підготовки працівників.

Третій ступінь контролю за станом охорони праці у структурних підрозділах підприємства проводить постійно діюча комісія, призначена наказом керівника підприємства. Перевірка проводиться по річному графіку, затвердженому керівником підприємства. За результатами перевірок оформлюється протокол. Для усунення виявлених недоліків призначаються відповідальні виконавці і терміни виконання. Про результати перевірки в структурних підрозділах доповідається керівнику підприємства на оперативній нараді.

 

11. Організація інформаційної роботи про заходи з безпечного виконання робіт.

У загальній системі профілактики в питаннях охорони праці особливе місце займає інформаційна робота. Інформація про стан охорони праці, рівень травматизму, діючу систему управління охороною праці на підприємстві, забезпечення здорових і безпечних умов праці передбачена у програмах вступного та первинного інструктажів, а також різних видів навчання на підприємстві та підготовки спеціалістів.

Вирішення основних завдань інформаційної роботи з охорони праці покладено на інженера з охорони праці відповідно до Положення про службу охорони праці.

Інформаційна робота про заходи з безпечного виконання робіт організована, починаючи з часу укладення трудового договору з працівником:

- під час інформування працівника під розпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства;

- під час проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці на робочому місці безпосередні керівники робіт ознайомлюють працівників з методами безпечного виконання робіт;

- під час проведення навчання з питань охорони праці, нарад, семінарів тощо.

Для організації інформаційної роботи про заходи з безпечного виконання робіт створені інформаційні пам’ятки, плакати, стенди.

На оперативних нарадах та зборах трудового колективу з певною періодичністю розглядаються питання про стан охорони праці, доводиться до відома працюючих інформація щодо обставин та причин виробничого травматизму на інших підприємствах регіону, проводиться аналіз виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, що розроблені на підприємстві.

 

12. Організація режиму праці та відпочинку працюючих.

Організація режиму праці та відпочинку на підприємстві проводиться відповідно до Кодексу законів про працю України і «Правил внутрішнього трудового розпорядку», графіків змінності, наказів та відповідних нормативних актів.

Норма тривалості робочого часу для працівників підприємства встановлена за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю. Новоприйняті працівники ознайомлюються під розпис з умовами праці і режимом роботи та відпочинку відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених керівником підприємства. Застосування надурочних робіт, а також робота у вихідні дні допускається лише у виняткових випадках, за згодою працівника та погодженням з профспілковою організацією у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.

Колективним договором обумовлено надання додаткових відпусток та доплат за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер роботи.

Створені умови для відпочинку та прийому їжі, оснащені санітарні кімнати та приміщення для переодягання.

Працівникам у порядку і на умовах, визначених у діючому законодавстві, передбачене надання соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати.

 

13. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

Забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється згідно з вимогами Положення «Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці».

На підприємстві встановлено порядок обліку, зберігання, забезпечення та догляду за спеціальним одягом, спеціальним взуттям.

Забезпечення ЗІЗ здійснюється на підставі Типових галузевих норм безкоштовної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Облік і видача ЗІЗ реєструється в особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

 

14. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, виконання заходів, запропонованих комісіями з розслідування.

Нещасних випадків та професійних захворювань в ТОВ «СП Азмол-БіПі» протягом останніх 10 років не зареєстровано.

При розробленні заходів з профілактики виробничого травматизму враховується інформація страхових експертів з охорони праці Бердянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду у Запорізькій області та результати аналізу обставин і причин нещасних випадків, що стались на підприємствах регіону, вжиті іншими роботодавцями заходи щодо усунення причин настання нещасних випадків за результатами проведених розслідувань.

 

15. Колективний договір та розділ «Охорона праці» в ньому.

У ТОВ «СП Азмол-БіПі» між керівництвом з однієї сторони та профспілковою організацією з іншої сторони укладено Колективний договір, який було схвалено на загальних зборах трудового колективу. Розділ IV «Охорона праці» колективного договору містить інформацію про обов’язки роботодавця, працівників та профспілкової організації щодо створення безпечних умов праці.

Відповідно до зобов’язань по колдоговору на підприємстві розроблено та виконуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму та професійним захворюванням.

 

До відома:

Юр. адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого, 2

Тел.: (06153) 48860

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України