Головна » Страхувальникам » Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання

Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання

12.10.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

02.10.2020 № 23

 

 

ПОРЯДОК

перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання

I. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 1105), «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) та «Про запобігання корупції», призначено для здійснення працівниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) та їх відділень контролю за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів Фонду.

1.2.  Цей Порядок визначає підстави, умови та процедуру проведення перевірок правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду, що використовуються для надання:

1)  матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого статтею 20 Закону № 1105, за такими видами:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2)  виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 42 Закону № 1105, за такими видами:

допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

1.3.  За Фондом також зберігаються повноваження щодо контролю за правомірністю видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування застрахованими особами та членами їх сімей, правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості згідно з законодавством у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, що діяло до 01 січня 2015 року.

1.4.  На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими Фонд був наділений до набрання чинності Законом № 2464.

1.5.  Цим Порядком встановлюються вимоги до оформлення матеріалів перевірок, порядок прийняття рішень за результатами проведення перевірок та процедура оскарження рішень, винесених за їх результатами.

1.6.  Терміни використовуються у цьому Порядку у значеннях, наведених у Законах № 1105 та № 2464.

ІІ. Порядок організації та проведення перевірок

2.1.  Перевірки проводяться з метою:

здійснення контролю за використанням страхових коштів Фонду, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;

виявлення та підтвердження неправомірно витрачених сум страхових коштів та/або вартості наданих соціальних послуг, нецільового використання коштів, невикористаних коштів Фонду, забезпечення своєчасного та повного повернення таких коштів до бюджету Фонду.

2.2.  Перевірки здійснюються посадовими особами Фонду за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду (його відділення) за згодою (письмовою заявою) страхувальника та за умови надання ним усіх необхідних документів для проведення перевірки.

2.3.  До участі в перевірках страхувальників не повинні залучатися посадові особи Фонду, якщо обставини свідчать про наявність реального, потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання визначених Законом № 1105 повноважень.

2.4.  Відповідно до цього Порядку посадові особи Фонду мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки достовірності відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів Фонду, дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду.

Рішення про зупинення виплат з Фонду приймається керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду, яке оформлюється відповідним наказом. 

Поновлення виплат з Фонду здійснюється на підставі наказу керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду, за умови усунення порушень, що призвели до зупинення таких виплат.

Повідомлення про прийняте рішення про зупинення (поновлення) виплат з Фонду направляється страхувальнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

2.5.  Камеральною за цим Порядком вважається перевірка використаних страхувальниками страхових коштів Фонду, яка проводиться у приміщенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення на підставі даних з інформаційно-аналітичних систем Фонду, заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, поданих страхувальником в паперовому або в електронному вигляді, та даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), отриманих в порядку інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та Фондом.

Предметом камеральної перевірки страхувальника може бути своєчасність подання звітів, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, внесення виправлень в раніше подані звіти, заяви-розрахунки, несвоєчасність повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду, наявність заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду виключно на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційно-аналітичних системах Фонду.

Камеральна перевірка проводиться  посадовими особами Фонду без будь-якого спеціального рішення керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) або направлення на її проведення.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається довідка, яка підписується посадовими особами Фонду, які проводили перевірку, із зазначенням даних про неправомірне використання коштів Фонду, та яка є підставою для проведення документальної позапланової перевірки або включення страхувальника до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний період. Форма довідки затверджується наказом виконавчої дирекції Фонду.

2.6.  Документальною плановою перевіркою вважається перевірка дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду, яка проводиться за місцезнаходженням страхувальника, крім випадку подачі страхувальником письмової заяви про проведення перевірки у приміщенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, та передбачена в плані-графіку проведення документальних планових перевірок відповідно до плану роботи робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

План-графік проведення документальних планових перевірок на наступний квартал формується щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, який затверджується наказом робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду).

План-графік проведення документальних планових перевірок робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень на наступний квартал оприлюднюється на регіональних  веб-сторінках  офіційного веб-порталу Фонду не пізніше наступного робочого дня після реєстрації відповідного наказу.

За наявності у страхувальника відокремлених підрозділів документальна планова перевірка щодо такого страхувальника може здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.

2.7. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються страхувальники, в яких наявна хоча б одна з таких підстав:

1)  зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

2)  здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;

3)  наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску.

Страхувальники, по яким наявні декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал в першу чергу.

Документальна планова перевірка одного й того самого страхувальника проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Документальні планові перевірки страхувальників, в яких відсутні підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, здійснюються не частіше ніж один раз на три роки.

Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалась перевірка.

За умови наявності акта про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду попередніх років, перевірці підлягають документи за всі роки, які не підлягали знищенню за актом про вилучення.

2.8.  Документальною позаплановою перевіркою вважається перевірка страхувальника, що не передбачена в плані-графіку проведення документальних планових перевірок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та за наявності підстав, визначених пунктом 2.9 цього Порядку.

Під час проведення документальної позапланової перевірки розглядаються виключно ті питання, які стали підставою для її проведення, та зазначені у направленні на проведення такої перевірки.

2.9.  Документальні позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1)  подання протягом місяця страхувальником до оплати за рахунок коштів Фонду листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб)  50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;

2)  видання одним закладом охорони здоров’я або лікарем, що проводить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;

3)  збільшення в 1,1 і більше разів видатків Фонду на матеріальне забезпечення у порівнянні з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;

4)  виявлення робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням за результатами камеральної перевірки даних про неправомірне використання коштів Фонду;

5)  системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх документальних перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;

6)  неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;

7)  подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

8)  розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або відокремленого підрозділу юридичної особи, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання  від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про прийняття страхувальниками, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення про зняття з обліку платника єдиного внеску;

9)  звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;

10)  надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

11)  на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

2.10.  Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням страхувальника.

2.11.  Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за згодою (письмовою заявою) страхувальника на підставі поданих ним первинних, звітних та інших документів, пов’язаних з використанням страхових коштів Фонду.

Документальна невиїзна перевірка страхувальника проводиться посадовими особами Фонду на підставі рішення керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду), оформленого наказом.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі даних моніторингу матеріального забезпечення та страхових виплат, зазначених у заяві-розрахунку, звітних даних та інших документах, наданих страхувальником або отриманих в інший спосіб, у разі якщо їх достатньо для здійснення об’єктивного висновку з питань, що є предметом перевірки.

2.12.  Про проведення документальної перевірки керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівником відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) приймається рішення, яке оформлюється відповідним наказом.

Наказ про проведення перевірки повинен містити відомості про страхувальника, підстави для її проведення, визначені цим Порядком, дату початку перевірки та її тривалість, період діяльності, який буде перевірятися.

2.13. На підставі виданого наказу оформлюється направлення на проведення документальної перевірки за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

 Направлення на проведення документальної перевірки, видається у двох примірниках. Перший примірник вручається під розписку керівнику або уповноваженій особі страхувальника, про що робиться відповідний запис у другому примірнику, який залишається в посадової особи Фонду.

Направлення на проведення документальної перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення документальної перевірки.

2.14.  Документальні виїзні перевірки здійснюються в робочий час страхувальника, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, з відома керівника або уповноваженої особи страхувальника.

2.15.  Право на проведення документальної планової перевірки страхувальника надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення про проведення документальної планової перевірки із зазначенням дати початку проведення такої перевірки за формою, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Страхувальник має право не допускати посадову особу Фонду до здійснення документальної планової перевірки в разі неотримання повідомлення про здійснення планового заходу.

2.16. Повідомлення та направлення на проведення документальної перевірки реєструється у Журналі обліку повідомлень та направлень на проведення документальних перевірок за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку, який має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) та підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівником відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду).

2.17.  Право приступити до проведення документальної перевірки страхувальника надається посадовим особам Фонду за умови пред’явлення страхувальнику таких документів:

направлення на проведення документальної перевірки;

службового посвідчення посадової особи Фонду, яка зазначена у направленні на проведення перевірки.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи страхувальника розписатися у направленні на проведення документальної перевірки, посадовою особою Фонду на другому примірнику робиться відповідний запис.

2.18.  Тривалість проведення документальної планової перевірки страхувальника встановлюється з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її проведення, та кількості посадових осіб Фонду, які проводять перевірку.

При цьому строк проведення:

документальної планової перевірки страхувальників не може перевищувати десяти робочих днів, а страхувальників – суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів;

документальної позапланової перевірки страхувальників не може перевищувати десяти робочих днів, а страхувальників – суб’єктів мікро-, малого підприємництва – двох робочих днів.

Продовження строків проведення документальної перевірки страхувальників можливе не більш як на п’ять робочих днів, а щодо страхувальників – суб’єктів мікро-, малого підприємництва – не більш як на два робочих дні за рішенням керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду), яке оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

2.19.  У разі відмови керівника або уповноваженої особи страхувальника в допуску посадових осіб Фонду до проведення документальної перевірки, посадовими особами Фонду за місцем проведення такої перевірки невідкладно складається у двох примірниках акт довільної форми, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених страхувальником причин відмови, перший примірник якого вручається під розписку, відразу після його складання керівнику або уповноваженій особі страхувальника, другий примірник залишається в посадової особи Фонду.

Перешкоджання (відмова, недопущення) з боку страхувальника у проведенні посадовими особами Фонду  документальної перевірки є підставою для притягнення посадових осіб страхувальника до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також зупинення виплат Фондом відповідно до статті 10 Закону № 1105.

Керівник або уповноважена особа страхувальника має право надати свої письмові пояснення до складеного посадовими особами Фонду акта відмови у допуску до проведення документальної перевірки.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи страхувальника підписати акт відмови у допуску до проведення документальної перевірки, посадовими особами Фонду на другому примірнику робиться відповідний запис про відмову в підписанні (отриманні) акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи страхувальника від отримання акту відмови у допуску до проведення документальної перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) протягом трьох робочих днів надсилає страхувальнику перший примірник акта відмови у допуску до проведення документальної перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

2.20.  У разі виявлення під час проведення перевірки страхувальника порушень порядку використання страхових коштів Фонду, відповідно до яких виникає необхідність звернення до компетентних органів, проведення документальних перевірок в інших страхувальників, приведенням документів бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до  вимог чинного законодавства, документальна перевірка може бути призупинена.

Призупинення проведення документальної перевірки оформляється наказом керівника відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду), копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

При цьому документальна перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує тридцяти робочих днів.

Після отримання даних, необхідність яких була підставою для призупинення документальної перевірки страхувальника, документальна перевірка продовжується з урахуванням загальних термінів проведення зазначеної перевірки, про що робочий орган виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) повідомляє страхувальника, шляхом вручення керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про продовження проведення документальної перевірки та направлення на проведення документальної перевірки за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.21.  У разі відсутності документів бухгалтерського обліку та звітності щодо страхових коштів Фонду, недопущення посадових осіб Фонду до проведення документальної перевірки та ненадання необхідних для перевірки документів, перешкоджання у проведенні перевірки, наявності інших об’єктивних і незалежних від робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню документальної перевірки (у тому числі у страхувальників, які перереєстровані на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у зв’язку з вилученням документів правоохоронними органами або за рішенням суду, викраденням, іншим неправомірним втручанням тощо), посадовими особами Фонду, що проводять перевірку, складається у двох примірниках акт довільної форми із зазначенням таких фактів, перший примірник якого вручається під розписку відразу після його складання керівнику або уповноваженій особі страхувальника, або направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Другий примірник залишається в посадової особи Фонду.

За таких обставин перевірка вважається непроведеною та відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) має право повторно організувати та провести перевірку такого страхувальника, зокрема планову, протягом того ж календарного періоду.

На підставі акта про відсутність документів бухгалтерського обліку та звітності щодо коштів Фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) надсилає страхувальнику письмову вимогу про вжиття заходів щодо приведення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо за результатами вжитих заходів страхувальником не надано документального підтвердження правомірного та цільового використання страхових коштів Фонду, відповідним робочим органом виконавчої дирекції Фонду (відділенням робочого органу виконавчої дирекції Фонду) цей факт фіксується в акті перевірки та приймається рішення про повернення страхувальником страхових коштів Фонду відповідно до Закону № 1105.

2.22.  Посадові особи Фонду, які проводять документальну перевірку, вносять запис щодо перевірки до журналу реєстрації перевірок (за його наявності у страхувальника).

2.23.  Під час документальних перевірок страхувальників перевіряються:

здійснення страхувальником заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

стан заборгованості щодо коштів Фонду;

повнота та своєчасність повернення страхувальником страхових коштів Фонду;

правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві;

правильність обчислення розміру середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві;

правомірність та обґрунтованість заявлених сум фінансування та використання страхових коштів, які надійшли від робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду), зокрема, наявність відповідної кількості виданих в установленому порядку листків непрацездатності (правильність їх заповнення), актів розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, або актів розслідування хронічних професійних захворювань (отруєнь) за встановленими формами, висновків лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії, підтверджуючих документів для відшкодування вартості поховання потерпілого, які є підставою для отримання матеріального забезпечення та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок страхових коштів Фонду згідно з відповідними заявами-розрахунками;

правильність ведення бухгалтерського обліку, складання звітності щодо коштів Фонду та своєчасність її надання (зокрема повідомлень про виплату коштів застрахованим особам)  до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень;

робота комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – комісія (уповноважений) із соціального страхування) підприємства, установи, організації;

правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та суми штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав;

правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування застрахованими особами та членами їх сімей, правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості згідно з законодавством у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, що діяло до 01 січня 2015 року.

ІІІ. Оформлення результатів документальних перевірок

3.1.  Результати документальної перевірки оформлюються у формі акта документальної перевірки дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду соціального страхування України (далі - акт перевірки) за формою, згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Акт перевірки є службовим двостороннім документом, що підтверджує факт проведення перевірки, відображає її результати та є носієм доказової інформації про виявлені порушення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Акт перевірки має відповідати нормам ділового мовлення та офіційно-ділового стилю, повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень порядку використання страхових коштів Фонду.

3.2. В акті перевірки викладаються всі суттєві обставини діяльності страхувальника, які мають відношення до фактів виявлених порушень порядку використання страхових коштів Фонду. Факти виявлених порушень викладаються чітко, об’єктивно та в повній мірі, із посиланням на відповідну вимогу (норму) законодавства та первинні або інші документи, що підтверджують наявність зазначених фактів.

3.3. Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, повинні бути згруповані та детально описані посадовими особами Фонду із зазначенням назви, дати та номера документа (заяви-розрахунку, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам), відповідно до якого здійснено надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві із посиланням на нормативно-правові акти, положення яких порушені.

Додатками до акта перевірки є копії первинних або інших документів, які підтверджують наявність таких фактів порушень (наприклад: накази, заяви працівників, копії листків непрацездатності, протоколи засідань комісії (уповноваженого) із соціального страхування, відомості, за якими працівники отримують основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, графіки роботи тощо), а в акті перевірки наводяться узагальнені дані. Зазначені додатки повинні бути підписані посадовими особами Фонду, а також керівником або уповноваженою особою страхувальника.

Для підтвердження фактів порушень, виявлених під час перевірки, на вимогу посадовими особами Фонду, які проводять перевірку, страхувальник зобов’язаний надати належним чином завірені копії документів, які засвідчують відповідні факти, та необхідні письмові пояснення, які долучаються до матеріалів перевірки.

У разі відмови страхувальника в наданні копій документів, пояснень, посадові особи Фонду, які проводять документальну перевірку, в акті перевірки фіксують цей факт, вносячи відповідний запис про це із зазначенням переліку документів, які не надані.

У разі виявлення під час проведення документальної перевірки суми матеріального забезпечення, які нараховані страхувальником з порушенням законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування та включені ним до заяви-розрахунку, але ще не профінансовані робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням протягом десяти робочих днів після надходження зазначеної заяви-розрахунку, посадові особи Фонду в акті перевірки фіксують цей випадок.

При цьому заява-розрахунок повертається робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо усунення виявлених помилок та/або недостовірних відомостей.

Страхувальник проводить відповідні виправлення у регістрах бухгалтерського обліку та подає виправлену заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення.

3.4.  Акт перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами Фонду, які проводили документальну перевірку, керівником або уповноваженою особою страхувальника, головним бухгалтером (бухгалтером) та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування страхувальника в останній день перевірки на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Один примірник акта перевірки вручається керівнику або уповноваженій особі страхувальника, а другий примірник з відміткою про отримання зберігається в робочому органі виконавчої дирекції Фонду (відділенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду), який здійснив документальну перевірку.

У разі відмови керівником або уповноваженою особою страхувальника від підписання та отримання акта перевірки посадові особи Фонду вносять до нього відповідний запис. Протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем закінчення документальної перевірки, один примірник акта перевірки з відміткою про відмову від підписання та отримання акта перевірки надсилається страхувальнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.5.  У разі незгоди страхувальника з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, страхувальник має право подати свої заперечення та/або додаткові документи до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду), який проводив перевірку, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем підписання (відмови від підписання) та/або отримання акта.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) розглядає заперечення та/або додаткові документи до акта перевірки протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання, та надає на них письмову відповідь, яка вручається під розписку керівнику чи уповноваженій особі страхувальника або направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.6.  Облік актів перевірок ведеться робочим органом виконавчої дирекції Фонду (відділенням робочого органу виконавчої дирекції Фонду) у журналі обліку актів документальних перевірок дотримання порядку використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України за формою, згідно з додатком 5 до цього Порядку, який має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду (відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду) та підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду (керівником відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду).

3.7.  Якщо акт перевірки підписано без пояснень, зауважень або заперечень або впродовж, передбаченого абзацом першим пункту 3.5 цього Порядку, терміну заперечення та/або додаткові документи до акта перевірки не надійшли або були надіслані з порушенням зазначеного терміну, акт перевірки вважається узгодженим.

ІV. Прийняття рішень за результатами перевірки

4.1.  У разі порушення порядку використання страхових коштів страхувальники відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг, які надавались страхувальникам до 01 січня 2015 року, і сплачують штраф відповідно до абзацу першого частини шостої статті 15 Закону № 1105.

Керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його заступник приймає рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів Фонду (далі - рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій) за формою, згідно з додатком 6 до цього Порядку, у двох примірниках.

Підставою для прийняття рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій є акт перевірки, яким задокументовані випадки порушення страхувальником порядку використання страхових коштів Фонду.

У разі проведення документальної перевірки відділенням робочого органу виконавчої дирекції Фонду акт перевірки протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем вручення/отримання страхувальником акта перевірки, а у разі подання ним заперечень до акта перевірки, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем вручення або надсилання страхувальнику письмової відповіді, відповідно до абзацу другого пункту 3.5 цього Порядку, надсилається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій приймається протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення/отримання страхувальником акта перевірки, а у разі подання страхувальником заперечень та/або додаткових документів до акта перевірки, протягом десяти робочих днів з дня, наступного за  днем вручення або надсилання страхувальнику письмової відповіді, відповідно до абзацу другого пункту 3.5 цього Порядку.

Перший примірник рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій вручається керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Другий примірник рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій зберігається в робочому органі виконавчої дирекції Фонду відповідно до номенклатури справ.

Копія рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій надсилається до відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду та разом з актом перевірки долучається до особової справи страхувальника.

4.2.  Страхувальник зобов’язаний сплатити (повернути) визначену у рішенні про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій суму коштів протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання такого рішення.

4.3.  У разі несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду, згідно з прийнятим робочим органом виконавчої дирекції Фонду рішенням про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій, нарахованих відповідно до абзацу першого частини шостої статті 15 Закону № 1105, або відповідно до результатів документальної перевірки, якою задокументовано факт повернення страхових коштів Фонду у понад триденний термін, на страхувальника накладається штраф та нараховується пеня відповідно до абзаців другого та третього частини шостої статті 15 Закону № 1105.

Керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його заступник приймає рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду (далі - рішення про застосування фінансових санкцій) за формою, згідно з додатком 7 до цього Порядку, у двох примірниках.

Підставою для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій є довідка, яка складається посадовою особою Фонду із врахуванням даних платіжних документів про перерахування зазначених коштів, виписок банку про надходження коштів на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду (його відділення) або акт перевірки, яким задокументовано факт повернення страхових коштів Фонду у понад триденний термін. Форма довідки затверджується наказом виконавчої дирекції Фонду.

Довідка містить дані про страхувальника, інформацію щодо виконання ним рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій,  а також розрахунок фінансових санкцій, відповідно до абзаців другого та третього частини шостої статті 15 Закону № 1105.

У разі проведення документальної перевірки відділенням робочого органу виконавчої дирекції Фонду, довідка за підписом керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку виконання рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій, надсилається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймається протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку, встановленого для виконання рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій.

Перший примірник рішення про застосування фінансових санкцій вручається керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Другий примірник рішення про застосування фінансових санкцій зберігається в робочому органі виконавчої дирекції Фонду відповідно до номенклатури справ.

Копія рішення про застосування фінансових санкцій надсилається до відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду та долучається до особової справи страхувальника.

4.4. Страхувальник зобов’язаний сплатити визначену у рішенні про застосування фінансових санкцій суму коштів протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання такого рішення.

4.5.  Облік прийнятих робочим органом виконавчої дирекції Фонду рішень ведеться в журналі обліку рішень про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів Фонду та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду за формою, згідно з додатком 8 до цього Порядку, який має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду та підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

V. Права та обов’язки посадових осіб Фонду, які здійснюють документальну перевірку

5.1.  Посадові особи Фонду мають право:

вимагати від страхувальника припинення дій, які перешкоджають проведенню документальної перевірки;

одержувати від керівника або уповноваженої особи страхувальника письмові пояснення з питань, які виникають під час перевірок;

одержувати засвідчені в установленому порядку копії документів, довідки, відомості, матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень порядку використання страхових коштів Фонду;

ініціювати проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

інформувати керівництво робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення у разі виявлення ознак зловживань щодо використання страхових коштів Фонду.

5.2.  Посадові особи Фонду зобов’язані:

керуватися нормами законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із посадовими особами страхувальників;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стає доступною уповноваженим працівникам Фонду під час проведення документальних перевірок;

в повному обсязі, об’єктивно та неупереджено проводити документальну перевірку і відображати результати діяльності страхувальників щодо  дотримання ними порядку використання страхових коштів Фонду;

ознайомити керівника або уповноважену особу страхувальника з результатами документальної перевірки в строки, передбачені цим Порядком;

надавати страхувальникам консультаційну допомогу з питань проведення документальної  перевірки.

VI. Права та обов’язки страхувальника під час здійснення

документальної перевірки

6.1.  Керівник або уповноважена особа страхувальника мають право:

вимагати від посадових осіб Фонду дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;

перевіряти наявність в посадових осіб Фонду службового посвідчення та отримувати один примірник направлення на проведення документальної перевірки;

бути присутніми під час здійснення документальної перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією страхувальника;

отримати акт перевірки та ознайомитись з його змістом;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження та заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії посадових осіб Фонду, рішення, прийняті робочими органами виконавчої дирекції Фонду за результатами проведення документальних перевірок;

отримувати консультаційну допомогу.

6.2.  Керівник або уповноважена особа страхувальника зобов’язані:

допускати посадових осіб Фонду до здійснення документальної перевірки за умови дотримання вимог її проведення, передбачених цим Порядком, та надавати необхідні для проведення документальної перевірки документи;

надавати посадовим особам Фонду необхідні документи (засвідчені в установленому порядку їх копії), письмові пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві посадових осіб Фонду;

підписати акт перевірки або відмовитись із зазначенням причин такої відмови;

отримувати примірник акта перевірки, рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій та рішення про застосування фінансових санкцій, прийняті робочими органами виконавчої дирекції Фонду за результатами проведення документальних перевірок.

VII. Оскарження рішень за результатами документальних перевірок

7.1.  Страхувальник може оскаржити рішення про повернення страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій або рішення про застосування фінансових санкцій в судовому порядку або звернувшись до спеціальної комісії Фонду з питань вирішення спорів (далі - комісія), яка створена при робочому органі виконавчої дирекції Фонду.

Скарга страхувальника подається до комісії протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання страхувальником рішення, що оскаржується.

Рішення комісії щодо розгляду скарги страхувальника протягом трьох робочих днів з дня його постановлення надсилається страхувальнику та робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

7.2.  Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - до правління Фонду. Рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.

7.3.  Скарга на рішення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, подана з дотриманням порядку і строків, визначених пунктом 7.1 цього Порядку, зупиняє строки сплати страхових коштів та фінансових санкцій до винесення рішення комісією або до дня набрання судовим рішенням законної сили.

 

Додатки 1-8 до Порядку перевірки

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України