Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2021 рік

29.01.2021

m22e2db1a

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ

 

ПОСТАНОВА

 

   29.01.2021  № 1

м. Київ

 

Про затвердження Змін до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», керуючись Статутом Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 № 42 (із змінами), що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

 

 

Голова правління                                                                                        Є. Котик

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

29.01.2021  № 1

 

 

Зміни

до Порядку складання та виконання бюджету

Фонду соціального страхування України

 

1. У розділі ІІ «СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ФОНДУ»:

1) підпункти 2.1 - 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«2.1. Розділ «І. ДОХОДИ» включає такі статті доходів:

2.1.1. Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб.

2.1.2. Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.3. Надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

2.1.4. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками  за рахунок коштів державного бюджету.

2.1.5. Інші надходження відповідно до закону.

 

2.2. Розділ «II. ВИДАТКИ» включає такі статті витрат:

2.2.1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

2.2.2. Страхові виплати.

2.2.3. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

2.2.4. Профілактика страхових випадків.

2.2.5. Видатки по виконанню обов’язків страховика.

2.2.6. Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

2.2.7. Адміністративно-господарські витрати.

2.2.8. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету.

2.2.9. Повернення коштів, наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.»;

2) у пункті 6:

підпункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності планується відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.»;

підпункти 6.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6.5 - 6.6 вважати відповідно підпунктами 6.4 - 6.5;

підпункт 6.4 викласти в такій редакції:

«6.4. Фінансова допомога Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками планується в розмірі, передбаченому в державному бюджеті за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування.»;

3) у пункті 7:

підпункт 7.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.9 - 7.10 вважати відповідно підпунктами 7.8 - 7.9;

підпункт 7.8 викласти в такій редакції:

«7.8. Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі  захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) в розмірі, передбаченому в державному бюджеті за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування.

7.8.1. Страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі  захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).

7.8.2. Страхові виплати членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Планується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі  захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).».

 

2. Абзац другий пункту 4 розділу V «ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНДУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТУ ФОНДУ» викласти в такій редакції:

«Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи на цей період мають право здійснювати видатки лише на цілі, визначені у бюджеті Фонду за попередній бюджетний період. Щомісячні видатки на виконання статутних напрямів діяльності Фонду та страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID – 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», проводяться відповідно до фактичної потреби, а щомісячні видатки на організацію роботи Фонду не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків за попередній бюджетний період, крім видатків на погашення кредиторської заборгованості. Проведення капітальних видатків на період дії тимчасових кошторисів забороняється.».

 

3. Додаток 1 до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України «Структура бюджету Фонду соціального страхування України» викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

      Додаток 1

 

 

до Порядку складання та виконання

бюджету Фонду соціального

страхування України

 

 

 

 

СТРУКТУРА

Бюджету Фонду соціального страхування України

№ з/п

Показники бюджету

Сума коштів (тис. грн)

Питома вага, (%)

 

Залишок коштів на початок року

 

 

І. ДОХОДИ

1.

Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб

 

 

2.

Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

3.

Надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 

 

4.

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за рахунок коштів державного бюджету

 

 

5.

Інші надходження відповідно до закону

 

 

Усього доходів

 

 

Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року

 

 

ІІ. ВИДАТКИ

1.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

 

 

2.

Страхові виплати

 

 

3.

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

 

 

4.

Профілактика страхових випадків

 

 

5.

Видатки по виконанню обовязків страховика

 

 

6.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду

 

 

7.

Адміністративно-господарські витрати

 

 

8.

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету

 

 

9.

Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі

 

 

Усього видатків

 

 

Залишок коштів на кінець року

 

 

в тому числі резерв коштів Фонду

 

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України