ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

28.12.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 14.12.2017 року  № 64

 

м. Київ

 

Про внесення змін до Статуту

Фонду соціального страхування України

 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.  Унести до Статуту Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 03 квітня 2015 року № 8 (у редакції постанови правління Фонду соціального страхування України від 11 квітня 2017 року № 28), такі зміни:

1) у розділі 1:

у пункті 1.1 слова «і є правонаступником Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» виключити;

доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:

«1.9. Фонд та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх робочих органів.

Положенням про робочий орган виконавчої дирекції Фонду визначаються юридичні особи фондів соціального страхування, що припинилися, правонаступником яких є цей робочий орган.»;

2)  пункт 2.2 розділу 2 після підпункту 2.2.8 доповнити новим підпунктом 2.2.9 такого змісту:

«2.2.9. Здійснюють систему заходів соціальної реабілітації, спрямованих на створення умов для повернення потерпілих до активної участі у житті.».

У зв’язку з цим підпункт 2.2.9 вважати відповідно підпунктом 2.2.10;

3)  підпункт 3.2.10 пункту 3.2 розділу 3 доповнити новим абзацом  такого змісту:

«Укладає тристоронні угоди із застрахованими особами, в тому числі потерпілими, та санаторно-курортними закладами чи іншими суб’єктами господарювання для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, медичною реабілітацією, іншими медичними та соціальними послугами, передбаченими Законом.»;

4)  абзац п’ятий підпункту 4.9.9 пункту 4.9 розділу 4 після слів «коштів бюджету» доповнити словами «та коштів резерву»;

5)  у розділі 5:

речення друге абзацу третього пункту 5.3 після слів «директор виконавчої дирекції Фонду» доповнити словами «з подальшим інформуванням правління Фонду»;

абзац третій пункту 5.4 викласти у такій редакції:

«Положення про діяльність цих комісій затверджується правлінням Фонду. Персональний склад комісій затверджується директором виконавчої дирекції Фонду.».

у пункті 5.5:

у абзаці другому слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці»;

абзац п’ятий після слів «нещасних випадків,» доповнити словами «на виробництві та професійних захворювань, а також у»;

абзац сьомий доповнити словами «та у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці»;

у абзаці восьмому слова «органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці – подання щодо» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, - подання про». 

2.            Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  Баженкова Є.В.

3.            Ця постанова набирає чинності з дня оприлюднення.

 

 

Голова правління                                                                                          В. Саєнко

 

версія для друку
повернутись