ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

27.07.2018

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 19.07 2018 року № 16

м. Київ

 

 

Про затвердження Програми робіт

Фонду соціального страхування України

на 2018 рік

 

 

 

         Відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 Закону України “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”, пункту 4.9.9 Статуту Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування України на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обов’язки директора виконавчої дирекції Фонду Нестерова С.В.

 

 

 

Голова правління                                                                                     В. Саєнко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду соціального страхування України

19.07.2018 № 16

 

 

ПРОГРАМА РОБІТ

Фонду соціального страхування України на 2018 рік

Розділ I.  Загальна частина

Програма робіт Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) розробляється та затверджується правлінням Фонду відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 Закону України “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) та пункту 4.9.9. Статуту Фонду.

Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Фонду щодо реалізації завдань загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та основних статутних завдань Фонду.

Програма містить аналіз проблемних питань, визначає пріоритетні завдання діяльності Фонду та заходи щодо їх реалізації (додаток № 1).

Розділ II.  Пріоритетні завдання та механізми їх реалізації

1.   Надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг.

1.1.    Страхові виплати та матеріальне забезпечення.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

1)       у зв’язку з утворенням Фонду соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності існує необхідність затвердження нових нормативно-правових актів, які враховують зміни у законодавстві та запроваджують нові підходи щодо надання матеріального забезпечення та проведення страхових виплат застрахованим особам;

2)    у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” та внесенням змін до деяких нормативно–правових актів, що стосуються виплат внутрішньо переміщеним особам, виникла потреба затвердити нову редакцію Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції;

3)    уніфікація та осучаснення виплати допомоги на поховання застрахованої особи (або членів сім’ї, які перебували на її утриманні) та витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Пріоритетні завдання:

1)         розробити та винести на розгляд правління Фонду нові нормативно-правові документи щодо надання матеріального забезпечення та проведення страхових виплат застрахованим особам;

2)         врегулювати нормативну базу щодо здійснення страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції;

3)    уніфікувати та осучаснити виплату допомоги на поховання застрахованої особи (або членів сім’ї, які перебували на її утриманні) та витрати на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

 

Механізм реалізації:

Підготувати та винести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

- про Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат;

- про Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- про Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

- про Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб;

- про розмір допомоги на поховання, розрахований з урахуванням можливостей бюджету Фонду, у разі смерті застрахованої особи (або члена сім’ї, що перебував на утриманні) та розмір витрати на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання.

 

1.2.    Надання медичних та соціальних послуг.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

1)     з метою виконання покладених на Фонд завдань необхідно своєчасно та в повному обсязі забезпечувати потерпілих на виробництві спецавтотранспортом, санаторно-курортним лікуванням, іншими засобами реабілітації;

2)     з метою підтримки у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі інвалідів внаслідок трудового каліцтва, цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, соціальної реабілітації для подальшої адаптації у суспільство є необхідність залучення їх до активної участі у житті;

3)    пунктом 6 статті 9 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” одним із основних завдань Фонду та його робочих органів визначено здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності.

Пунктом 9 Основних концептуальних напрямів реформування системи охорони здоров’я, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 “Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я”, передбачено створення єдиного електронного реєстру листків непрацездатності (реєстру пацієнтів).

Сьогодні в Україні відсутня сучасна централізована електронна система з єдиним центром обробки даних щодо виданих листків непрацездатності та захворюваності працюючого населення.

Пріоритетні завдання:

1)   розробити та винести на розгляд правління Фонду нові нормативно-правові документи щодо надання медико-соціальних послуг;

2)     впровадити заходи з інформатизації надання медико-соціальних послуг;

3) запровадити адресність програм соціального захисту застрахованих осіб, зокрема щодо забезпечення потерпілих на виробництві автомобілями за принципом “гроші ходять за людиною”;

4) здійснити систему заходів соціальної реабілітації, спрямованих на створення умов для залучення потерпілих на виробництві до активної участі у житті.

Механізм реалізації:

1) ініціювати внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2006 № 999 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями” щодо впровадження механізму забезпечення інвалідів автомобілями за їх вибором;

2) підготувати та винести на розгляд правління Фонду проект постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

3) забезпечити організацію та проведення всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві з метою залучення їх до активної участі у житті.

 

2.    Профілактика страхових випадків.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

У 2017 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4 965 (з них 332 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 4,2% (з 4 766 до 4965). Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 8,8% (з 364 до 332).

Переважна більшість нещасних випадків (65,5%) сталася через організаційні причини, усунення яких не потребує ніяких матеріальних затрат, а тільки підвищення технологічної і трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог нормативних актів умов праці, належної організації виконання робіт та контролю з боку безпосередніх керівників робіт, а також вжиття дієвих заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт.

Вагомими причинами формування несприятливих умов праці є недосконалість технологічного процесу, використання застарілого обладнання, машин і механізмів та їх несправність, неефективність та невикористання засобів захисту працюючими, порушення правил охорони праці, режимів праці і відпочинку, тривалий час роботи у шкідливих виробничих умовах, не проведення або низька якість проведення атестації робочих місць за умовами праці, несвоєчасне виявлення та пізня діагностика професійних захворювань, низька якість проведення медичних оглядів працівників, руйнація системи промислової медицини.

Пріоритетні завдання:

1)   здійснити аналіз причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2)   забезпечити планування та організацію виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що фінансуються за рахунок коштів Фонду;

3)  підвищити ефективність діяльності страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

4)   забезпечити опрацювання нормативно-правових актів з охорони праці.

Механізм реалізації:

1)     підготувати та винести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

- про затвердження Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики страхових випадків, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

- про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- про затвердження Порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці страхових (головних страхових) експертів з охорони праці Фонду соціального страхування України;

- про затвердження Порядку участі Фонду соціального страхування України у навчанні і підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

2)     забезпечити організацію проведення навчання і перевірки знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

3)     організувати формування та виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

3.    Удосконалення управління Фондом.

3.1. Управління фінансовими ресурсами.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

Забезпечення гарантованого соціального захисту застрахованих осіб, обов’язковості фінансування Фондом витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг потребує своєчасного планування фінансових ресурсів Фонду, формування бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням та ефективним використанням коштів Фонду.

Окрім цього, відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, в Україні продовжується процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, у тому числі в фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору.

Пріоритетні завдання:

1)     формування бездефіцитного бюджету Фонду на 2019 рік для забезпечення виконання основних завдань загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2)    вдосконалення методів складання фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Механізм реалізації:

1) підготувати та винести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

- про затвердження Звіту про результати діяльності Фонду за 2017 рік та Звіту про виконання бюджету Фонду за 2017 рік;

- про затвердження Порядку формування та використання резерву коштів Фонду;

- про схвалення проекту бюджету Фонду на 2019 рік.

 

3.2. Удосконалення організації діяльності та управління майном Фонду.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

Матеріально-технічне забезпечення Фонду є об’єктивною передумовою ефективного виконання Фондом своїх функцій і завдань. Зважаючи на це, службові адміністративні приміщення повинні бути обладнані всіма інженерними системами та комунікаціями, відповідати вимогам протипожежної та санітарної безпеки, забезпечувати безперешкодний (безбар’єрний) доступ людей з інвалідністю та осіб з обмеженими фізичними можливостями до службових адміністративних будівель (приміщень), в яких розташовані виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, забезпечувати комфортність та оптимальні умови робочих місць працівників Фонду.

Нагальним питанням є створення реєстру (переліку об’єктів) власності, ефективне використання та збереження майна за призначенням, своєчасна підготовка матеріально-технічної бази Фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Невирішеним залишається питання щодо майна та припинення робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на тимчасово окупованій території.

             Пріоритетні завдання:

1) адміністративні будівлі (приміщення) Фонду повинні бути придатними до безпечної експлуатації, обладнані інженерними системами, відповідати вимогам протипожежної безпеки, санітарним та гігієнічним нормам;

2) забезпечити облік матеріально-технічної бази Фонду та провести інвентаризацію всіх активів та зобов'язань;

3)    здійснити організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безперебійної експлуатації об’єктів Фонду;

4)    забезпечити покращення доступності надання послуг застрахованим особам та страхувальникам;

5)    забезпечити удосконалення методологічної роботи щодо організації діяльності управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях, місті Києві та їх відділень;

6)         забезпечити організацію доступу до службових адміністративних будівель (приміщень) Фонду для людей з обмеженими можливостями;

7)         припинення робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на тимчасово окупованій території.

Механізм реалізації:

1) своєчасне проведення ремонтно-будівельних робіт та реконструкцій службових адміністративних будівель (приміщень) виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

2) створення безперешкодного (безбар’єрного) доступу людей з особливими потребами та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури, що належать Фонду.

3.3. Розвиток інформаційних технологій.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

Впровадження сучасних інформаційних технологій повинно надати можливість кожному працівникові виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень реалізувати свій потенціал для забезпечення максимально ефективного виконання посадових обов’язків, оптимізувати взаємодію робочих органів Фонду з страхувальниками (роботодавцями) та застрахованими особами, організувати обмін інформацією з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" з 01 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України виконує функції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Разом з тим, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розроблялося прикладне програмне забезпечення інформаційно-аналітичних систем на різних програмних платформах, які несумісні між собою.

Тому, у Фонді виникла нагальна потреба у визначені інформаційно-аналітичних систем, які необхідно модернізувати та розвивати в подальшому.

Пріоритетні завдання:

1)    забезпечення планування, розвитку та функціонування інформаційно-аналітичних систем та корпоративної комп’ютерної мережі Фонду;

2)    організація обміну інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України, Міністерством фінансів України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;

3)    впровадження та адміністрування баз даних інформаційно-аналітичних систем та корпоративних комп’ютерних мереж Фонду;

4)    організація технічного захисту інформації.

Механізм реалізації:

1)   модифікація та впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду та системи обміну інформацією з Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2)  забезпечити впровадження системи електронного документообігу;

3)  здійснити модернізацію основного та створення резервного дата-центрів;

4)  впровадження програмних та технічних засобів для ефективного адміністрування інформаційно-аналітичних систем та корпоративної комп’ютерної мережі Фонду.

 

3.4. Висвітлення діяльності Фонду.

Аналіз проблемних питань за напрямом:

Недостатній рівень поінформованості суспільства, страхувальників, застрахованих осіб про систему загальнообов’язкового державного соціального страхування, її основні завдання, гарантії застрахованим особам, потерпілим на виробництві у випадку тимчасової непрацездатності, у разі настання нещасного випадку на виробництві або отримання професійного захворювання, права та обов’язки страхувальників і застрахованих осіб.

На виконання норм статті 10 базового Закону є необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів через засоби масової інформації щодо діяльності Фонду для широкої аудиторії громадськості, страхувальників, застрахованих осіб, потерпілих на виробництві з метою реалізації прав і якнайповнішого задоволення їх потреб.

Пріоритетні завдання:

1) розроблення та реалізація комплексу інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо діяльності Фонду через засоби масової інформації;

2) забезпечити підготовку та виготовлення довідково-роз'яснювальної друкованої продукції Фонду;

3) готувати інформаційні матеріали, коментарі, роз'яснення про діяльність Фонду для друкованих та електронних засобів масової інформації;

4) здійснювати інформаційне наповнення корпоративного веб-сайту, надавати інформаційні матеріали про діяльність Фонду для розміщення їх на веб-сайтах органів державної влади та інших Інтернет-порталах.

Механізм реалізації:

 

1) здійснити реалізацію комплексу інформаційно-роз'яснювальних заходів про діяльність Фонду через засоби масової інформації;

2) забезпечити підготовку та виготовлення довідково-роз'яснювальної друкованої продукції Фонду;

3) готувати та розміщувати матеріали про діяльність Фонду у друкованих та електронних засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, органів державної влади та інших Інтернет-порталах.

3.5. Здійснення контролю за використанням коштів Фонду.

Аналіз проблемних питань:

Необхідність вдосконалення заходів щодо упередження неправомірних витрат Фонду соціального страхування України.

Пріоритетні завдання:

1)  проведення моніторингу заяв-розрахунків до їх фінансування з метою упередження неправомірних витрат коштів Фонду;

2)   здійснення внутрішнього аудиту і контролю діяльності Фонду;

3)   здійснення перевірок використання страхувальниками коштів Фонду;

Механізм реалізації:

1) запровадити моніторинг заяв-розрахунків до їх фінансування;

2) удосконалити форму заяви-розрахунку для спрощення здійснення перевірок розрахунків розміру матеріального забезпечення.

 

Додаток № 1. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми робіт Фонду соціального страхування України на 2018 рік

 

 

 

версія для друку
повернутись